Recenzie CD Syn zeme v Českom rozhlase a v Hudobnom živote

01.10.2021

"Huslista Pavel Burdych a pianistka Zuzana Berešová nahrali už druhý album z tvorby uhorského skladateľa, rodáka z Bardejova Bélu Kélera. Prvý vyšiel v r. 2016 a bol zameraný výlučne na valčíky. Aktuálny disk z medzinárodne etablovaného hudobného vydavateľstva Hevhetia je z tohto hľadiska oveľa rozmanitejší. Album Son of the Homeland (Syn rodnej zeme) poukazuje na možnú spojitosť tvorby Kélera s inšpiráciou šarišskej domoviny. Dosvedčujú to názvy jednotlivých častí cyklu Tri Uhorské idyly op. 134, ktorým je uzatvorený playlist CD - I. Rozlúčka s Dolnou zemou, II. Syn rodnej zeme, III. Túžba po domove a predovšetkým skladba Spomienka na Bardejov op. 31. ktorou sa celý album otvára. Tento čardáš obsahuje najhranejší tematický celok Kélerovej tvorby. Ide o 32 taktov, ktoré do svojho Uhorského tanca č. 5 v pôvodnom autorovom zápise použil Johannes Brahms a v booklete sa nachádza Kélerov citát, ktorým túto skutočnosť objasňuje pre hamburskú tlač. V r. 2012 bola Spomienka na Bardejov nahraná Štátnou filharmóniou Košice a v r. 2017 ju zaradilo na svoje CD klavírne duo Lucia Berešová a Adam Brutovský. Na albume Berešovej a Burdycha nájdeme aj dva v notovom zápise nevydané Kélerove koncertné kusy Búrka a pokoj (Tempête et calme) a Umeleckí bratia (Die beiden Kunstbrüder). Kým dielo Umeleckí bratia nijak nevybočuje z typického charakteru Kélerovej tvorby, jednočasťové concertino Búrka a pokoj sa od jeho väčšinovej tvorby odkláňa. O tejto skladbe sa v čase jej vzniku uznanlivo vyjadrili husľoví virtuózi na čele s Henrykom Wieniawským. Burdych s Berešovou sa interpretácie tohto diela zhostili s výnimočným zmyslom pre detail nielen zo zvukovej ale i rytmickej a technickej stránky. Búrka a pokoj so svojím skladateľským dôrazom na husľovú virtuozitu striedajúcu sa s kantabilnými témami vrcholí v strhujúcom záverečnom ronde, ktoré sa blíži koncertantnej tvorbe Niccola Paganiniho. V prípade, že by vyšlo tlačou, malo by potenciál zaradiť sa medzi vyhľadávané kusy husľovej literatúry, pretože poskytuje dostatočný priestor pre predvedenie virtuóznych prvkov, najmä dvojhmatov a dvojhlasných flažoletov, ktoré Burdych zvládol s bravúrou. Na albume Československého komorného dua sú z diel Kélera zastúpené aj preňho typické skladby, ako je neopusovaný tanečný quodlibet Z každého niečo (Von jedem etwas) a valčík Ružové sny op. 72, z ktorých vyžaruje pozitívna nálada, čím bol zrejme naplnený zámer skladateľa aj oboch interpretov. CD prináša i jednu z dvanástich Kélerových opusovaných ouvertúr - Rákociho predohru op. 76. V jej úvode autor predostiera až priveľa rôznorodých melódií, ktoré v ďalšom priebehu diela nijako nerozpracováva. Berešová s Burdychom nie sú na poli komornej hudby žiadnymi nováčikmi. Ich vyše 15-ročná exkluzívna spolupráca pod názvom Československé komorné duo sa prejavuje v dokonalej súhre a v jednotnom ponímaní melodickej stavby. Komplikované husľové party sú Burdychom hrané s ľahkosťou a Berešovej klenuté melodické línie dotvárajú jedinečný poslucháčky zážitok z Kélerovej hudby."

Lucia LAŠKODY

(...) "Objavný album s hudbou zabudnutého skladateľa oddychovej klasickej hudby nahralo Československé komorné duo. (...) V každom prípade ide o cenné zhmotnenie výskumu huslistu Pavla Burdycha, ktorý skladateľovu pozostalosť z Bardejovského múzea nielen analyzoval a pripravil pre nahratie, ale ich aj na vynikajúcej úrovni zahral s vervou a nasadením. Citlivým a prepracovaným sprievodom mu optimálne sekunduje klaviristka Zuzana Berešová. Nový album Béla Kéler - Syn vlasti je vzácnym príspevkom do diskografie zriedka uvádzaného salónneho repertoáru 19. storočia." (...)

Jozef ČERVENKA